Interneta veikali

www.estele.eu

Personas datu apstrādes noteikumi un Sīkdatņu lietošanas informācija

 

UAB „Estelė” nodrošina, lai personas dati tiktu apstrādāti likumīgi, godprātīgi un pārredzamā veidā, tiktu vākti tikai šajā politikā noteiktiem un skaidri definētos nolūkos un turpmāk netiktu apstrādāti ar šiem nolūkiem nesavienojamā veidā.

UAB „Estelė“, izmantojot organizatoriskus un tehniskus pasākumus, nodrošina pienācīgu personas datu drošību, tostarp aizsardzību pret neatļautu vai nelikumīgu apstrādi un pret nejaušu nozaudēšanu, iznīcināšanu vai sabojāšanu.

GALVENIE JĒDZIENI

Privātuma politika – šie personas datu apstrādes noteikumi un sīkdatņu izmantošanas informācija, ka ievietota interneta mājaslapā www.estele.eu

Interneta mājaslapa – mājaslapa, kas atrodas adresē https://www.estele.eu/, kurā UAB „Estelė” klients var iesniegt pasūtījumu, atstāt pieprasījumu, dot piekrišanu personas datu apstrādei tiešā mārketinga nolūkiem.

Datu pārzinis – juridiska vai fiziska persona, kas viena vai kopā ar citiem nosaka personas datu apstrādes nolūkus un līdzekļus. Šajā Privātuma politikā datu pārzinis – UAB „Estelė”, juridiskās personas reģistrācijas numurs: 300542979, juridiskā adrese: Kernavės g. 88, LT-08216 Viļņa, Viļņa, kontaktdati: e-pasts info@estele.eu, tel. Nr. +370 62977779

Datu subjekts – klients vai interneta mājaslapas apmeklētājs, kura personas datus Datu pārzinis apstrādā elektroniskās tirdzniecības, tiešā mārketinga, pieprasījumu administrēšanas, lojalitātes programmas administrēšanas nolūkos.

Datu apstrādātājs – fiziska vai juridiska persona, kas palīdz Datu pārzinim atbilstoši viņa piešķirtajām pilnvarām īstenot noteiktos nolūkus.

Personas dati – fiziskas personas dati, ko apstrādā Datu pārzinim un pēc kuriem var identificēt klientu vai mājaslapas apmeklētāju, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar: vārdu, uzvārdu, elektroniskā pasta adresi, telefona numuru u.c.

Datu apstrāde – jebkura ar personas datiem veikta darbība: vākšana, pierakstīšana, uzkrāšana, glabāšana, pārveidošana (papildināšana vai labošana), sniegšana, lietošana, dzēšana vai cita darbība vai darbību kopums.

Tiešais mārketings – darbība, kas paredzēta, lai pa pastu, telefonu vai citā tiešā veidā piedāvātu personām preces vai pakalpojumus, piedāvātu atlaides noteiktos gadījumos un (vai) noskaidrotu viņu viedokli par piedāvātajām precēm vai pakalpojumiem.

Elektroniskā tirdzniecība – preču vai pakalpojumu pirkšana un pārdošana internetā.

Piekrišana – Datu subjekta brīvprātīga darbība, ar kuru viņš piekrīt personas datu apstrādei.

Uzraugošā institūcija – Valsts personas datu aizsardzības inspekcija.

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

Politikā paredzēti galvenie personas datu vākšanas, uzkrāšanas un apstrādes noteikumi.

Tiek uzskatīts, ka Datu subjekts ir iepazinies ar šo Privātuma politiku un izlasījis to, ja izsaka Piekrišanu viņa Personas datu apstrādei.

Ar šo Privātuma politiku var iepazīties un jebkurā laikā to izdrukāt estele.eu interneta mājaslapā.

 

PERSONAS DATU VĀKŠANAS, GLABĀŠANAS UN IZMANTOŠANAS KĀRTĪBA

Datu subjekts piekrīt, ka elektroniskās tirdzniecības nolūkos Datu pārzinis apstrādās šādus ar viņu saistītos personas datus:

vārdu, uzvārdu,

telefona numuru,

elektroniskā pasta adresi,

IP adresi,

preces piegādes adresi,

e-veikala konta lietotāja vārdu un paroli,

preces/pakalpojuma apmaksas datus (bankas konta Nr., apmaksas veids u.tml.),

pirkumu vēsturi (iegādātās preces un/vai pakalpojumi, cena u.tml.),

Šim nolūkam saņemtie personas dati tiek glabāti 5 (piecus) kalendāros gadus pēc klienta pēdējās pieslēgšanās savam e-veikala lietotāja kontam.

Datu subjekts tiek informēts, ka šī mērķa īstenošanai tiek piesaistīti datu apstrādātāji – uzņēmumi, kas sniedz kurjeru pakalpojumus:

UAB „Venipak LT” , juridiskās personas reģistrācijas numurs: 3000906055, juridiskā adrese: Tuskulėnų g. 33C, Viļņa, LT-09219;

Datu subjekts piekrīt, ka pieprasījuma administrēšanas nolūkiem, ja pieprasījums tiek iesniegs pa e-pastu vai, izmantojot Interneta mājaslapā pieejamo pieprasījuma formu, Datu pārzinis apstrādās šādus ar viņu saistītos personas datus:

vārdu,

uzvārds,

elektroniskā pasta adresi,

komentāru/pieprasījumu.

Datu pārzinis apstiprina, ka šim nolūkam apstrādātie personas dati nevienam netiek sniegti.

Šim nolūkam personas dati tiek glabāti 2 (divus) kalendāros gadus pēc datu sniegšanas dienas.

Datu subjekts piekrīt, ka tiešā mārketinga nolūkos Datu pārzinis apstrādās tālāk norādītos ar viņu saistītos personas datus:

Vārdu, uzvārdu,

elektroniskā pasta adresi,

telefona sakaru numuru.

Tiešā mārketinga nolūkam saņemtie personas dati tiek glabāti 5 (piecus) kalendāros gadus pēc klienta pēdējās pieslēgšanās savam e-veikala lietotāja kontam.

Datu pārzinis apstiprina, ka personas datu tiek vākti tikai tieši no Datu subjekta un netiek vākti no citiem avotiem.

Datu pārzinis apņemas neatklāt apstrādājamos Personas datus trešajām personām, izņemot šādus gadījumus:

ja ir Datu subjekta piekrišana personas datu atklāšanai,

izpildot pasūtījumu vai sniedzot citus pakalpojumus – Datu apstrādātājiem, kas sniedz preču piegādes vai citus Pircēja pasūtītus pakalpojumus,

tiesībsargājošajām institūcijām atbilstoši normatīvo aktu prasībām,

ja jānovērš noziedzīgs nodarījums vai tas nepieciešams tā izmeklēšanai.

DATU SUBJETA TIESĪBU ĪSTENOŠANA

Datu subjekts piešķir tiesības Datu pārzinim vākt, pārzināt, apstrādāt un glabāt ar viņu saistītos personas datus tādā apjomā un tādiem nolūkiem, kā paredzēts šajā Privātuma politikā.

Piekrišanu vākt, apstrādāt, glabāt ar viņu saistītos personas datus Datu subjekts var atsaukt jebkurā brīdī, bet tiešā mārketinga nolūkiem apstrādātos personas datus var atsaukt bez kāda papildu pamatojuma, vēršoties pie Datu pārziņa rakstveidā vai kādā no šiem veidiem: 1) pieslēdzoties e-veikala lietotāja kontam; 2) tiešā mārketinga gadījumā – nospiežot katrā e-vēstulē (jaunumu vēstulē) esošo saiti; 3) pa pastu vai nogādājot tieši adresē: Kernavės g. 88, LT-08216 Viļņa; saņēmis šādu Datu subjekta pieprasījumu, Datu pārzinis nekavējoties aptur personas datu apstrādi un dzēš ar viņu saistītos personas datus. Datu pārzinim ir tiesības nedzēst personas datus no servera, ja ir likumīgs pamats tos glabāt, īpaši tad, ja jānodrošina valsts drošība un aizsardzība, sabiedriskā kārtība, noziegumu prevencija, izmeklēšana, konstatēšana vai kriminālvajāšana, jāaizstāv svarīgas valsts ekonomiskās vai finanšu intereses, jānodrošina citu personu tiesību un brīvību aizsardzība.

Vēršoties pie Datu pārziņa saistībā ar preces/sūtījuma piegādes informāciju, Datu subjektam identifikācijai jānorāda savs vārds, uzvārds, elektroniskā pasta adrese.

Datu subjektam, kas pienācīgi identificējis sevi, iesniedzis Datu pārzinim personas identitāti apstiprinošu dokumentu vai tā notariāli apstiprinātu kopiju, kas tiks izmantota tikai identifikācijai un netiks glabāta, ir tiesības iepazīties ar saviem personas datiem, iesniedzot Datu pārzinim pieprasījumu rakstveidā kādā no šiem veidiem: pa pastu vai nogādājot tieši uz adresi Kernavės g. 88, LT-08216 Viļņa.

Ja ar Datu subjekta personas datiem vēlas iepazīties cita persona, tai jāiesniedz notariāli apstiprināta pilnvara, bet advokātam dati tiek sniegti tikai pēc pārstāvības līguma iesniegšanas un datu izmantošanas nolūka norādīšanas.

Datu pārzinis, saņēmis Datu subjekta pieprasījumu iepazīties ar apstrādājamajiem personas datiem, atbildi dod 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas. Atbildē tiek norādīts, vai ar Datu subjektu saistītie personas dati tiek apstrādāti un, ja jā, tad kādi dati un kam tika sniegti pēdējā 1 (viena) kalendārā gada laikā. Atbilde tiek sniegta bez atlīdzības.

Ja, iepazinies ar saviem personas datiem, Datu subjekts konstatē, ka personas dati ir savākti vai saņemti no nelikumīgiem avotiem vai ka personas dati tiek apstrādāti ne tādiem nolūkiem, kam tika dota piekrišana, Datu subjektam ir tiesības vērsties pie Datu pārziņa pa elektronisko pastu, pieprasot apturēt šādu Personas datu apstrādes darbības un (vai) dzēst ar viņu saistītos personas datus. Datu pārzinis pārbauda Datu subjekta pieprasījumu un, ja tiek konstatēts, ka pieprasījums ir pamatots, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā apmierina Datu subjekta pieprasījumu un rakstveidā informē par veiktajām darbībām.

Gadījumā, ja Datu subjekts, iepazinies ar saviem personas datiem, konstatē, ka tie ir neprecīzi vai nepilnīgi, viņš, pienācīgi identificējis sevi, rakstveidā pieprasa izlabot un/vai papildināt ar viņu saistītos personas datus. Ja Datu pārzinis konstatē, ka pieprasījums ir pamatots, viņš apstrādājamos datus labo vai papildina nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā un par veiktajām darbībām informē rakstveidā.

Datu subjektam ir tiesības pieprasīt, lai Datu pārzinis viņu „aizmirstu”, tas ir, dzēstu visus ar viņu saistītos personas datus, ja šie dati nav vajadzīgi nolūkam, kuram tie tika vākti un apstrādāti, vai ja Datu subjekts atsauc doto piekrišanu, vai ja dati tiek apstrādāti, pārkāpjot normatīvo aktu prasības. Datu pārzinis šādu pieprasījumu apmierina bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā un informē Datu subjektu par veiktajām darbībām.

Datu subjektam, ja viņš uzskata, ka apstrādājot viņa personas datus, pārkāptas viņa tiesības, ir tiesības vērsties Uzraudzības institūcijā.

PERSONAS DATU AIZSARDZĪBAS PĀRKĀPUMU RISKA FAKTORI UN TO RISINĀŠANA

Lai nodrošinātu pienācīgu Personas datu aizsardzību, Datu pārzinis īsteno šādus organizatoriskus un tehniskus datu aizsardzības pasākumus:

Organizatoriskie

Datu pārzinis darba kārtību organizē tā, lai tiktu nodrošināta droša datoru datu un/vai dokumentu un to arhīvu apstrāde un (ja ir) nodošana.

Piekļuvi pie Datu subjekta personas datiem piešķir tikai tiem Darbiniekiem, kam tie ir nepieciešami darba funkciju veikšanai, un tikai tiem, kas ir parakstījuši konfidencialitātes vienošanās, kā arī iepazinušies ar citu iekšējo kārtību personas datu apstrādes apjomā.

Tehniskie

Datu pārziņa norīkotie datu apstrādātāji (pakalpojumu sniedzēji) rīkojas tikai pēc Datu pārziņa pilnvaras.

Personas dati tiek sargāti no nozaudēšanas, nelikumīgas lietošanas un mainīšanas. Interneta sakari tiek šifrēti, bet interneta mājaslapā tiek izmantots https:// protokols.

Tiek nodrošināta datoru aparatūras aizsardzība pret ļaunprogrammatūru (piem., antivīrusu programmu instalēšana, atjaunināšana), bet iekšējais datortīkls – ar ugunsmūri.

SĪKDATŅU LIETOŠANA

https://www.estele.eu mājaslapā sīkdatnes (cookies) tiek lietotas statistikas nolūkiem, vērtējot mājaslapas apmeklētību un atsevišķu satura datu popularitāti. Šāda datu apstrāde neļauj tieši vai netieši identificēt mājaslapas apmeklētāju.

Mājaslapas apmeklētājs var dzēst sīkdatnes no sava datora vai bloķēt tās savā interneta pārlūkā, taču daļa mājaslapas funkciju tādā gadījumā var nedarboties vai darboties nekorekti.

BEIGU NOTEIKUMI

Šī Privātuma politika tiek pārskatīta reizi 2 (divos) gados un vajadzības gadījumā atjaunināta.

Šī Privātuma politika stājas spēkā 2018.

close Shopping Cart

Izveidot jaunu kontu

Jau ir konts?
Pieslēgties Vai Atiestatīt paroli